Patisserie

Fantaartsie

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Fantaartsie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Fantaartsie gevestigd in Dronten. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer  65489195

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Fantaartsie

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Fantaartsie en de klant;

d. product: de taart, het gebak, chocolade of een aanverwant product zoals verpakking, bijv standaard,  die door Fantaartsie wordt geleverd;

e. website: de website www.fantaartsie.nl

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.  Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Fantaartsie en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fantaartsie en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


 Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3.Fantaartsie is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Fantaartsie is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a het aanbod en/of de offerte van Fantaartsie schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

b bij gepersonaliseerde producten er 50% van het factuur is betaald.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Fantaartsie de klant via de e-mail een bevestiging dat Fantaartsie de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigings- email zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling wordt pas geplaatst  nadat de klant  het factuur en de algemene voorwaarden heeft gelezen en akkoord gegeven.

Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via het factuur en/of per mail aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Fantaartsie worden gewijzigd. Lopende bestellingen vallen hierbuiten. Betaling

7.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. op factuurbasis.

b contant bij levering.

c producten en diensten die  bij Polder living en lifestyle plaatsvinden bij de kassa van Polder living en lifestyle.

7.2 Bij gepersonaliseerde en vers  producten dient er vooraf  50 % van de te betalen rekening vooraf overgemaakt te worden.  De overige 50 % dient op de dag van levering betaald te zijn door middels bank overschrijving of contant bij levering. 

Levering

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Fantaartsie maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

9.1 Levering van producten is alleen aan de orde als dit een afgesproken onderdeel is van de overeenkomst. In alle andere gevallen dienen bestelde producten op het afgesproken tijdstip op het vestigingsadres opgehaald te worden.

9.2 De afgesproken levertijd kan iets eerder of later zijn. ( ivm file enz)

9.6. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.7. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.8. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met Fantaartsie.  Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

9.9. Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

9.10 Fantaartsie is niet aansprakelijk indien een klant meer dan 60 minuten, na de afgesproken tijd om het bestelde product op het vestigingsadres op te halen, het product niet opgehaald heeft. 

Annulering

10.1. De klant kan de bestelling tot 4 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren. Na deze 4 dagen wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Personaliseren van het product

11.1. Fantaartsie is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Fantaartsie een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Fantaartsie constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Fantaartsie het recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Fantaartsie tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

12.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

12.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

12.5. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:


12.6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.7. Fantaartsie zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel, binnen 14 dagen na de retouraanvraag de reeds betaalde gelden restitueren.

12.8. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel. Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1. Het herroepingsrecht beschreven als in artikel 12 is niet van toepassing indien het product:

a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;

b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverde cupcakes.

 Klachten 

14.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Fantaartsie gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Fantaartsie meldt, dan is Fantaartsie niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

14.2 Bij klachten van producten die een beperkte houdbaarheidsdatum betreffen  dient de klant binnen 48 uur na levering dit kenbaar te maken bij Fantaartsie via mail of telefoon.  Hierbij dient de klant het desbetreffende product  netjes en met alle hygiëne regels te bewaren en een afspraak te maken met Fantaartsie dat ze het product kan controleren.  

14.2. Overige klachten worden door fantaartsie binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14.3. Door Fantaartsie als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Fantaartsie

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

14.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze, indien mogelijk, of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 Klantenservice

15.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Fantaartsie
Tel: 06-10280900
e-mail: info@fantaartsie.nl


Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Fantaartsie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.2. Fantaartsie is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Fantaartsie is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Fantaartsie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

16.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

16.6. Fantaartsie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fantaartsie is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals bijvoorbeeld een verkeerd opgegeven bezorgadres.

16.7. Indien Fantaartsie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fantaartsie beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Fantaartsie vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Fantaartsie kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Fantaartsie niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Fantaartsie als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

17.2. Van overmacht aan de zijde van Fantaartsie is o.a. sprake indien Fantaartsie verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Fantaartsie als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

17.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Fantaartsie ten gevolge waarvan Fantaartsie haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.


Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Fantaartsie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Fantaartsie mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren. Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. Fantaartsie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).


Artikel 20. Beveiliging en internet

20.1. Fantaartsie zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Fantaartsie kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op elke overeenkomst tussen Fantaartsie en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

21.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

21.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Fantaartsie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fantaartsie gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Fantaartsie zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 Versie 1.0, 3 februari 2020